Acato

Kwaliteitsbewaking bij Acato

Goedkeuring door de gemeente

Acato voldoet aan de kwaliteitseisen  die de gemeente Rotterdam minimaal stelt aan Pgb zorgaanbieders die ondersteuning leveren in het kader van de Wmo.

Voor meer informatie hierover, zie hier het eindoordeel van de gemeente Rotterdam.

Iedere jongere is uniek en heeft een eigen benadering nodig. Dat geldt des te meer voor de jongeren op Acato. Onze leerlingen hebben allemaal een andere achtergrond, een andere problematiek en een ander toekomstbeeld. Al onze leerlingen hebben daarom een individueel rooster, een eigen mentor en eigen ontwikkelroute.

Persoonlijke begeleiding op maat

Om al deze jongeren goed te kunnen begeleiden bestaat ons team onder meer uit docenten, coaches, (jeugd)hulpverleners en ervaringsdeskundigen. Het team wordt geadviseerd door een ervaren GZ-psycholoog.

Na een wenperiode wordt met de leerling, de ouders en eventueel begeleiders een persoonlijke ontwikkelroute uitgestippeld en worden er doelen opgesteld. Ook wordt samen gekeken welk teamlid mentor van de leerling wordt. Mentor en leerlingen hebben wekelijks samen lessen en/of een gespreksmoment. Minimaal één keer per acht weken worden de doelen geëvalueerd en bijgesteld.

Werken vanuit ACM

We werken vanuit de Autisme Centraal Methodiek.We kiezen bewust voor deze methodiek omdat de methodiek de eigenheid van een persoon centraal stelt.

De volgende uitgangspunten zijn daarin belangrijk:

 • Autistisch denken: Goed begeleiden begint met goed begrijpen. Leren elkaar te verstaan.
 • Basisrust : Zorg voor aanpassingen in de omgeving zodat de leerling zelf de rust kan opzoeken en vinden.
 • Concrete communicatie: een manier van communiceren die voor iedereen begrijpelijk is.
 • Dubbelspoor :Een veilige omgeving creëren maar ook leren aan de leerling om oog te hebben voor de andere zaken. Wat beweegt de andere mensen, de samenleving, wat wordt er van je verwacht straks.
 • Eigenheid : Bij al de hiervoor genoemde zaken speelt de mens, en wie hij is, de belangrijkste centrale rol. Hoe de omgeving wordt aangepast en waar je rekening mee leert te houden hangt af van je eigen plek in het leven, je karakter en je ambities en motivaties.
 • Functionaliteit : Uiteindelijk moet alles wat een leerling leert zin hebben. Bruikbaar zijn voor zijn toekomst. Hem leiden naar een zelfstandig leven, waar hij met vertrouwen aan begint, met nieuwsgierigheid en ook met een beetje gezonde spanning en vooral wetend op wie je kunt bouwen en waar je hulp en steun kunt halen.

Kwaliteit van het team

Ons team onder meer uit docenten, coaches, (jeugd)hulpverleners en ervaringsdeskundigen en wordt geadviseerd door een ervaren GZ-psycholoog. Daarnaast werken er veel vrijwilligers bij ons en begeleiden we stagaires van verschillende hbo-opleidingen, zoals bijvoorbeeld Social Work. Onze medewerkers, hebben een relevante opleiding (bijvoorbeeld een docentenbevoegdheid). Vrijwilligers en stagiaires zijn in opleiding, ervaringsdeskundige of brengen een ander belangrijke expertise is. Alle teamleden hebben een recente Verklaring Omtrent Gedrag en hebben een geheimhoudingsverklaring ondertekend.

De volgende rollen zijn terug te zien in ons team:

 • Mentoren zijn aanspreekpunt voor leerlingen, de ouders, begeleiders en specifieke docenten van die leerling
 • Dagwachten zijn begeleiders die verantwoordelijk zijn voor het goed verlopen van een specifieke dag. Zij zijn op die dag aanspreekpunt voor alle aanwezigen.
 • Docenten en begeleiders geven in kleine groepjes of individueel les. Dit kunnen ook vrijwilligers of stagiaires zijn, maar zij worden altijd begeleid door bijvoorbeeld de dagwacht of mentor.

Daarnaast is er een coördinator aanwezig die (samen met de directeur) zorgt voor afstemming, communicatie en overleg.

Om de kwaliteit van de begeleiding te blijven verbeteren zijn er jaarlijks in ieder geval de volgende bijeenkomsten:

 • Minimaal drie keer per jaar is er een begeleidersbijeenkomst waar casussen worden besproken en er ruimte is voor verdieping in de ACM.
 • Minimaal vier keer per jaar is er een mentorenoverleg. In dit overleg worden leerlingen besproken, maar wordt er ook gekeken naar de dagelijkse gang van zaken en wat daarin verbeterd kan worden.
 • Iedere week zijn er leerlingbesprekingen ingepland waarbij specifieke leerlingen worden besproken. Bij deze besprekingen worden zo nodig en nuttig ook experts van buiten uitgenodigd.
 • Iedere dag wordt afgesloten met een schriftelijke, danwel mondelinge evaluatie.

Samenwerkingen

Waar nodig en/of zinvol werken we graag samen met andere partijen. Zo hebben we een begeleider van Boba die binnen de school een leerling begeleidt en schakelen we gespecialiseerde hulpverlening in wanneer dat nodig is. We hebben bijvoorbeeld samengewerkt het met Ambulatorium uit Leiden om voor een leerling een nieuwe ontwikkelroute op te stellen.

Verslaglegging en (wettelijke) afspraken

Verslaglegging en communicatie over doelen en voortgang wordt gedaan via Zilliz, een geaccrediteerd en dus veilig systeem voor zorgadministratie. Ook ouder(s)/verzorger(s), begeleiders en soms de leerling zelf hebben toegang tot dit systeem via het extranet. Op deze manier kan alle informatie veilig worden gedeeld binnen het team, maar met andere betrokken partijen. Er worden onder meer dagverslagen, lesverslagen en leerlingverslagen gemaakt. Ook eventuele incidenten worden geregistreerd. Handelingsplannen en evaluaties zijn hier ook terug te vinden.

Op Zilliz is daarnaast voor medewerkers ook alle informatie terug te vinden rondom ons privacy beleid, SISA Signalering en ander procedures:

 • Acato is aangesloten bij SISA, SamenwerkingsInstrument Sluitende Aanpak.
 • Acato houdt zich aan de meldplicht omtrent calamiteiten en geweld.
 • Alle medewerkers zijn op de hoogte van het privacy beleid en houden zich hieraan.