Schriftelijke vragen van kamerlid Kwint

ACATO IN DE POLITIEK

Schriftelijke vragen van het lid Kwint (SP) aan de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media over het bericht van de gemeente Rotterdam dat Stichting Acato, een onderwijsvoorziening voor leerlingen met autisme die geen plek hadden in onderwijs en jeugdzorg, per 1 mei 2019 met dit werk moet stoppen, omdat de gemeente Rotterdam het vertrouwen heeft opgezegd in stichting Bloemfleur aangaande locatie de Koepel.

1. Wat vindt u ervan dat het onderwijsaanbod bij Stichting Acato, een onderwijsvoorziening voor leerlingen met autisme die geen plek hadden in onderwijs en jeugdzorg, per 1 mei 2019 van de gemeente Rotterdam met dit werk moet stoppen, omdat de gemeente Rotterdam het vertrouwen heeft opgezegd in stichting Bloemfleur aangaande locatie de Koepel?

2. Bent u het met de SP eens dat deze vorm van onderwijs juist een goed voorbeeld is van echt passend onderwijs en niet zou mogen verdwijnen? Kunt u uw antwoord toelichten?

3. Wat vindt u ervan dat Acato tot sluiting van dit speciale project gedwongen wordt, door keuzes van de gemeente Rotterdam die geheel voorbijgaan aan de inspanningen die Acato voor deze zorgleerlingen heeft gedaan en aan gedane beloftes, impliciet en expliciet, aan de instelling en de leerlingen en ouders die aangeven zeer blij zijn met deze voorziening?

4. Vindt u net als de SP niet ook dat het onderwijsaanbod op dit speciale project juist in stand moet worden gehouden voor deze groep autistische kinderen? Zo ja, welke actie(s) gaat u ondernemen om dit voor elkaar te krijgen? Zo nee, waarom niet?

5. Bent u bereid om met de gemeente Rotterdam in gesprek te gaan over de mogelijkheden om er alsnog voor te zorgen dat het project kan blijven bestaan of op zijn minst uitstel kan verkrijgen om aan een alternatief te werken? Zo nee, waarom niet?

6. Bent u bereid met de onderwijsinspectie in gesprek te gaan om in lijn met de op 27 maart 2019 voorgestelde en op 2 april 2019 aangenomen ‘Motie Kwint over het beleggen van doorzettingsmacht bij de onderwijsinspectie’ (Motie 31497 Passend Onderwijs – nr 300) 2) alles te doen wat mogelijk is om het onderwijsaanbod op dit speciale project voor Rotterdam en de betrokken leerlingen en hun ouders te behouden?