ACATO IN DE MEDIA

Ouders richten een brief aan wethouder Bokhove

Geachte mevrouw Bokhove,

Naar aanleiding van het raadsdebat m.b.t. Acato van donderdagavond 11 april jl. schrijven wij u.

Op 31 maart jl. hebben wij u een brief geschreven. Tot op heden hebben wij geen antwoord ontvangen op de vragen die wij u gesteld hebben. Noch van u noch van uw ambtenaren hebben wij enige reactie ontvangen. Wij vragen ons af of u de brief en de bijlagen heeft gelezen en serieus heeft genomen. Uit wat wij vernomen van u tijdens het debat van 11 april jl. maken wij op dat u dat niet gedaan heeft.

De manier waarop u het debat heeft gevoerd riekt naar het alles op alles willen zetten om uw eigen positie binnen de coalitie te behouden. Wij zijn verbolgen. U bedrijft politiek over de ruggen van kwetsbare kinderen en hun ouders. U spiegelt een volstrekt onjuist beeld voor van Acato. Daarbij maakt u gebruik van dit onjuiste beeld om de fouten en nalatigheden van u en uw ambtenaren sinds najaar 2018 te verbloemen. Het verbaast ons dan ook niet dat de Ombudsman onmiddellijk tot actie is overgegaan en ook de ernst van de situatie erkent. 

Na maanden van onduidelijkheid en spanning zijn wij ouders het zat. Het is genoeg geweest. We hebben genoeg van het gesol met Acato, de valse beloften, de onjuistheden, het gebrek aan kennis uwerzijds, het niet serieus genomen worden als ouders en kinderen. Gezien de chaos en uw gebrek aan kennis rondom Acato, eisen wij als ouders dat wij volledig betrokken worden in het verdere proces rondom Acato. Wij eisen dat het huidige personeel, de huidige locatie en de huidige methodiek van Acato op de lange termijn geborgd blijft. Hierbij is het noodzakelijk dat Acato nu eerst voldoende tijd krijgt en vanzelfsprekend volledige financiële ondersteuning. Een onafhankelijk projectmanager om het proces te begeleiden is hierbij onontbeerlijk. Dit om de continuïteit van zorg voor de kinderen te kunnen waarborgen.

Om u een beeld te geven van deze genoemde chaos, schetsen wij een aantal voorbeelden.

Tijdens het debat van 11 april geeft u aan dat 1 mei een ‘handig moment’ is om Acato over te dragen aan Pameijer en Stichting MEE en andere erkende jeugdhulpaanbieders. Verwacht u dat drieënhalve week voldoende tijd is om een veilige en professionele overdracht te laten plaatsvinden? We hebben het over kwetsbare kinderen. Dat noemen wij onzorgvuldig en onprofessioneel.

Ook door u genoemd tijdens het debat is dat u ‘zo snel mogelijk de gesprekken met de ouders wil hervatten’. Welke gesprekken wilt u hervatten?  Want gesprekken met ouders hebben nooit plaatsgevonden.   

Wij ouders zijn mondjesmaat geïnformeerd over de gang van zaken, voornamelijk via de Wijkteams, soms zelfs via de media. Er is geen sprake geweest van overleg. Wij zijn nooit gevraagd naar onze ervaringen met Acato. De manier waarop de informatieoverdracht plaatvond kunnen wij ronduit onzorgvuldig en onfatsoenlijk noemen. U informeert het college en raadsleden onjuist.   

Wij krijgen de indruk dat er wanorde onder uw ambtenaren heerst. Kijkend naar wat er sinds de herfst van 2018 heeft plaatsgevonden in relatie tussen u, uw ambtenaren en Acato, begint het te lijken op sabotage.

Tijdens het debat zegt u dat Stichting MEE, Pameijer, o.a. in de komende maanden kunnen zorgen voor bevoegde leerkrachten, gedragsdeskundigen en hulpverlening. Heeft u zelf enig idee welk personeel bij Acato werkzaam is? Acato werkt met o.a. een creatief therapeut, er zijn bevoegde docenten op het gebied van Nederlands, maatschappijleer, aardrijkskunde, wiskunde, natuurkunde, beeldende kunst en vormgeving, handenarbeid, techniek, drama en dans, Engels en een basisschool leerkracht. Verder zijn er nog twee docenten kunstvakken in opleiding, een docent in opleiding beeldende kunst, twee onderwijsassistentes, en een docent in opleiding muziek, ook is er een sportcoach. Een van de docenten is bezig met een masteropleiding onderwijswetenschappen. Ook is er een GZ psycholoog die gespecialiseerd is in autisme. Deze persoon is met pensioen, werkte voorheen bij Riagg jeugd en werkt bij Acato op vrijwillige basis. Drie medewerkers hebben een cursus gevolgd volgens de Autisme Centraal methodiek. Bovendien hebben vijf leerkrachten zelf autisme en kunnen gezien worden als ervaringsdeskundigen.

In hetzelfde debat suggereert u dat medewerkers van Acato niet in het bezit zijn van een V.O.G. Aan deze eis is voldaan. De personeelsleden bezitten wel degelijk een V.O.G. Deze zijn sinds 20 december 2018 bij uw afdeling bekend.

U geeft aan dat er op Acato geen afspraken zijn over veiligheid, er is geen mogelijkheid om te fixeren, er zijn incidenten geweest. Over welke incidenten heeft u het? Er is nooit een klacht ingediend en hoor en wederhoor geweest. Alleen roddels. Volgens het bestuur van Acato is aan alle eisen die door u voor schooljaar 2018-2019 zijn gesteld, voldaan. Een gegeven dat u en uw ambtenaren herhaaldelijk ontkennen.

Voor onze kinderen is Acato de eerste en enige veilige schoolomgeving die zij tot nu toe in hun leven hebben mogen ervaren. U schetst het beeld van een onveilige omgeving. U informeert het college en de raadsleden wederom onjuist.

U geeft aan echt alles gedaan te hebben om de pilot te laten lukken. Wat verstaat u onder ‘alles’? Hoe durft u dat te beweren? Integendeel, er is vrijwel niets gedaan om de pilot te laten slagen. Bedoelt u met ‘er alles aan gedaan hebben’, dat u verantwoordelijkheid heeft genomen voor de kinderen in dit project? Bedoelt u daarmee dat u de beloofde financiering heeft verstrekt, zodat Acato kon inzetten op accreditatie? Bedoelt u daarmee dat u de scholen en Koers VO heeft gewezen op hun verantwoordelijkheden? Bedoelt u daarmee dat u doelen heeft gesteld om te zorgen voor een optimale samenwerking met het onderwijs en het betrekken van alle partijen? Bedoelt u daarmee dat u Acato een projectmanager heeft gegeven? Bedoelt u daarmee dat u Acato een mediator heeft gegeven? We kunnen zelfs meer voorbeelden noemen. Helaas moeten we constateren dat wij bij geen enkele van de bovengenoemde vragen kunnen melden dat u er ‘alles’ aan gedaan heeft om de pilot te laten slagen. Alweer moeten wij constateren dat u het college en de raadsleden onjuist informeert.

U geeft aan blij te zijn met de interventie van de Ombudsman, dat deze meekijkt, misschien een bemiddelende rol kan spelen. Een rol die een door u en uw ambtenaren beloofde manager had moeten spelen. U praat alsof u zelf de Ombudsman ingeschakeld heeft. Deze is echter zowel door Acato als de ouders ingeschakeld. Wij wachten op de uitspraak van de Ombudsman in deze zaak.

Wederom heeft u, dit keer tijdens het debat, ons vertrouwen ernstig geschaad. In de aangenomen motie van 11 april jl. verzoekt het college ‘in overleg te gaan met partijen en betrokken ouders’. Mocht u met ons, ouders, in overleg gaan, dan zult u eerst moeten beginnen te pogen ons vertrouwen terug te winnen. Excuses voor de chaos en onnodige spanningen lijken ons op zijn plaats. Daarnaast is het rectificeren van de onjuistheden wel het minste wat u kunt doen.

Hoogachtend,

 

Namens alle ouders waarvan hun kind Acato bezoekt