Acato

Ouders weer teleurgesteld, opnieuw in gesprek met college

Op dinsdagavond 7 mei gingen de ouders van de leerlingen van locatie De Koepel in gesprek met een delegatie van de gemeente. Bij het gesprek was Movisie aanwezig, de leiding van het gesprek was in handden van de Rotterdamse ombudsman. In het gesprek werden nieuwe afspraken gemaakt, afspraken die de gemeente, de ouders en het bestuur van Acato zagen zitten.

Tenminste, dat dachten we. Op donderdagochtend vernamen we via de ombudsman dat de afspraken toch geen doorgang konden vinden. 

Ouders hebben opnieuw een brief gestuurd naar het college. Als reactie daarop is er een uitnodiging gekomen om in gesprek te gaan met het college. 

Ondertussen zitten de leerlingen nog steeds thuis.

Lees hier de brief van de ouders.

Lees hier de uitnodiging van het college.

NIEUWS VAN DE KOEPEL

De gemeente reageert op vragen van de ombudsman

Afgelopen dinsdag ontvingen wij de antwoorden van de Gemeente op de door de Ombudsman gestelde vragen over Acato. Ons bestuur schrijft nog een officiële reactie op het antwoord, deze zullen we ook publiceren.

Voor nu willen wij alvast op het volgende wijzen:
1. Uit antwoorden van de gemeente blijkt dat ze geenzins van plan zijn de locatie aan het Goudseplein te laten bestaan. Huidig personeel mag deels misschien blijven tot eind juli en dan is het afgelopen. In de communicatie naar ouders toe is tot nu toe altijd gezegd dat leerlingen niets zullen merken van de overgang. Dit is dus niet waar. De nieuwe partijen zijn van plan Acato op te heffen. Acato gaat weg en de kinderen hebben dan alleen nog de keus om gebruik maken van de leerrechtpilots die BOOR Pameijer en Koers-VO hebben opgezet.

2. Uit de antwoorden blijkt dat dat de verschillende partijen al langer zonder Acato om de tafel hebben gezeten, het lijkt er dus op dat het stoppen van de samenwerking al langer in de planning zat.

3. Ondanks dat er plannen zijn gemaakt is er vantevoren nooit gesproken met ouders, leerlingen of werknemers van Acato. Een warme overdracht wordt dus blijkbaar niet als noodzakelijk gezien. Maatwerk voor de kinderen is wat BOOR en Koers-VO als maatwerk zien. De ouders wordt niets gevraagd.

Lees hier het volledige antwoord van de gemeente.

Schriftelijke vragen van kamerlid Kwint

ACATO IN DE POLITIEK

Schriftelijke vragen van het lid Kwint (SP) aan de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media over het bericht van de gemeente Rotterdam dat Stichting Acato, een onderwijsvoorziening voor leerlingen met autisme die geen plek hadden in onderwijs en jeugdzorg, per 1 mei 2019 met dit werk moet stoppen, omdat de gemeente Rotterdam het vertrouwen heeft opgezegd in stichting Bloemfleur aangaande locatie de Koepel.

1. Wat vindt u ervan dat het onderwijsaanbod bij Stichting Acato, een onderwijsvoorziening voor leerlingen met autisme die geen plek hadden in onderwijs en jeugdzorg, per 1 mei 2019 van de gemeente Rotterdam met dit werk moet stoppen, omdat de gemeente Rotterdam het vertrouwen heeft opgezegd in stichting Bloemfleur aangaande locatie de Koepel?

2. Bent u het met de SP eens dat deze vorm van onderwijs juist een goed voorbeeld is van echt passend onderwijs en niet zou mogen verdwijnen? Kunt u uw antwoord toelichten?

3. Wat vindt u ervan dat Acato tot sluiting van dit speciale project gedwongen wordt, door keuzes van de gemeente Rotterdam die geheel voorbijgaan aan de inspanningen die Acato voor deze zorgleerlingen heeft gedaan en aan gedane beloftes, impliciet en expliciet, aan de instelling en de leerlingen en ouders die aangeven zeer blij zijn met deze voorziening?

4. Vindt u net als de SP niet ook dat het onderwijsaanbod op dit speciale project juist in stand moet worden gehouden voor deze groep autistische kinderen? Zo ja, welke actie(s) gaat u ondernemen om dit voor elkaar te krijgen? Zo nee, waarom niet?

5. Bent u bereid om met de gemeente Rotterdam in gesprek te gaan over de mogelijkheden om er alsnog voor te zorgen dat het project kan blijven bestaan of op zijn minst uitstel kan verkrijgen om aan een alternatief te werken? Zo nee, waarom niet?

6. Bent u bereid met de onderwijsinspectie in gesprek te gaan om in lijn met de op 27 maart 2019 voorgestelde en op 2 april 2019 aangenomen ‘Motie Kwint over het beleggen van doorzettingsmacht bij de onderwijsinspectie’ (Motie 31497 Passend Onderwijs – nr 300) 2) alles te doen wat mogelijk is om het onderwijsaanbod op dit speciale project voor Rotterdam en de betrokken leerlingen en hun ouders te behouden?

ACATO IN DE MEDIA

Ouders richten een brief aan wethouder Bokhove

Geachte mevrouw Bokhove,

Naar aanleiding van het raadsdebat m.b.t. Acato van donderdagavond 11 april jl. schrijven wij u.

Op 31 maart jl. hebben wij u een brief geschreven. Tot op heden hebben wij geen antwoord ontvangen op de vragen die wij u gesteld hebben. Noch van u noch van uw ambtenaren hebben wij enige reactie ontvangen. Wij vragen ons af of u de brief en de bijlagen heeft gelezen en serieus heeft genomen. Uit wat wij vernomen van u tijdens het debat van 11 april jl. maken wij op dat u dat niet gedaan heeft.

De manier waarop u het debat heeft gevoerd riekt naar het alles op alles willen zetten om uw eigen positie binnen de coalitie te behouden. Wij zijn verbolgen. U bedrijft politiek over de ruggen van kwetsbare kinderen en hun ouders. U spiegelt een volstrekt onjuist beeld voor van Acato. Daarbij maakt u gebruik van dit onjuiste beeld om de fouten en nalatigheden van u en uw ambtenaren sinds najaar 2018 te verbloemen. Het verbaast ons dan ook niet dat de Ombudsman onmiddellijk tot actie is overgegaan en ook de ernst van de situatie erkent. 

Na maanden van onduidelijkheid en spanning zijn wij ouders het zat. Het is genoeg geweest. We hebben genoeg van het gesol met Acato, de valse beloften, de onjuistheden, het gebrek aan kennis uwerzijds, het niet serieus genomen worden als ouders en kinderen. Gezien de chaos en uw gebrek aan kennis rondom Acato, eisen wij als ouders dat wij volledig betrokken worden in het verdere proces rondom Acato. Wij eisen dat het huidige personeel, de huidige locatie en de huidige methodiek van Acato op de lange termijn geborgd blijft. Hierbij is het noodzakelijk dat Acato nu eerst voldoende tijd krijgt en vanzelfsprekend volledige financiële ondersteuning. Een onafhankelijk projectmanager om het proces te begeleiden is hierbij onontbeerlijk. Dit om de continuïteit van zorg voor de kinderen te kunnen waarborgen.

Om u een beeld te geven van deze genoemde chaos, schetsen wij een aantal voorbeelden.

Tijdens het debat van 11 april geeft u aan dat 1 mei een ‘handig moment’ is om Acato over te dragen aan Pameijer en Stichting MEE en andere erkende jeugdhulpaanbieders. Verwacht u dat drieënhalve week voldoende tijd is om een veilige en professionele overdracht te laten plaatsvinden? We hebben het over kwetsbare kinderen. Dat noemen wij onzorgvuldig en onprofessioneel.

Ook door u genoemd tijdens het debat is dat u ‘zo snel mogelijk de gesprekken met de ouders wil hervatten’. Welke gesprekken wilt u hervatten?  Want gesprekken met ouders hebben nooit plaatsgevonden.   

Wij ouders zijn mondjesmaat geïnformeerd over de gang van zaken, voornamelijk via de Wijkteams, soms zelfs via de media. Er is geen sprake geweest van overleg. Wij zijn nooit gevraagd naar onze ervaringen met Acato. De manier waarop de informatieoverdracht plaatvond kunnen wij ronduit onzorgvuldig en onfatsoenlijk noemen. U informeert het college en raadsleden onjuist.   

Wij krijgen de indruk dat er wanorde onder uw ambtenaren heerst. Kijkend naar wat er sinds de herfst van 2018 heeft plaatsgevonden in relatie tussen u, uw ambtenaren en Acato, begint het te lijken op sabotage.

Tijdens het debat zegt u dat Stichting MEE, Pameijer, o.a. in de komende maanden kunnen zorgen voor bevoegde leerkrachten, gedragsdeskundigen en hulpverlening. Heeft u zelf enig idee welk personeel bij Acato werkzaam is? Acato werkt met o.a. een creatief therapeut, er zijn bevoegde docenten op het gebied van Nederlands, maatschappijleer, aardrijkskunde, wiskunde, natuurkunde, beeldende kunst en vormgeving, handenarbeid, techniek, drama en dans, Engels en een basisschool leerkracht. Verder zijn er nog twee docenten kunstvakken in opleiding, een docent in opleiding beeldende kunst, twee onderwijsassistentes, en een docent in opleiding muziek, ook is er een sportcoach. Een van de docenten is bezig met een masteropleiding onderwijswetenschappen. Ook is er een GZ psycholoog die gespecialiseerd is in autisme. Deze persoon is met pensioen, werkte voorheen bij Riagg jeugd en werkt bij Acato op vrijwillige basis. Drie medewerkers hebben een cursus gevolgd volgens de Autisme Centraal methodiek. Bovendien hebben vijf leerkrachten zelf autisme en kunnen gezien worden als ervaringsdeskundigen.

In hetzelfde debat suggereert u dat medewerkers van Acato niet in het bezit zijn van een V.O.G. Aan deze eis is voldaan. De personeelsleden bezitten wel degelijk een V.O.G. Deze zijn sinds 20 december 2018 bij uw afdeling bekend.

U geeft aan dat er op Acato geen afspraken zijn over veiligheid, er is geen mogelijkheid om te fixeren, er zijn incidenten geweest. Over welke incidenten heeft u het? Er is nooit een klacht ingediend en hoor en wederhoor geweest. Alleen roddels. Volgens het bestuur van Acato is aan alle eisen die door u voor schooljaar 2018-2019 zijn gesteld, voldaan. Een gegeven dat u en uw ambtenaren herhaaldelijk ontkennen.

Voor onze kinderen is Acato de eerste en enige veilige schoolomgeving die zij tot nu toe in hun leven hebben mogen ervaren. U schetst het beeld van een onveilige omgeving. U informeert het college en de raadsleden wederom onjuist.

U geeft aan echt alles gedaan te hebben om de pilot te laten lukken. Wat verstaat u onder ‘alles’? Hoe durft u dat te beweren? Integendeel, er is vrijwel niets gedaan om de pilot te laten slagen. Bedoelt u met ‘er alles aan gedaan hebben’, dat u verantwoordelijkheid heeft genomen voor de kinderen in dit project? Bedoelt u daarmee dat u de beloofde financiering heeft verstrekt, zodat Acato kon inzetten op accreditatie? Bedoelt u daarmee dat u de scholen en Koers VO heeft gewezen op hun verantwoordelijkheden? Bedoelt u daarmee dat u doelen heeft gesteld om te zorgen voor een optimale samenwerking met het onderwijs en het betrekken van alle partijen? Bedoelt u daarmee dat u Acato een projectmanager heeft gegeven? Bedoelt u daarmee dat u Acato een mediator heeft gegeven? We kunnen zelfs meer voorbeelden noemen. Helaas moeten we constateren dat wij bij geen enkele van de bovengenoemde vragen kunnen melden dat u er ‘alles’ aan gedaan heeft om de pilot te laten slagen. Alweer moeten wij constateren dat u het college en de raadsleden onjuist informeert.

U geeft aan blij te zijn met de interventie van de Ombudsman, dat deze meekijkt, misschien een bemiddelende rol kan spelen. Een rol die een door u en uw ambtenaren beloofde manager had moeten spelen. U praat alsof u zelf de Ombudsman ingeschakeld heeft. Deze is echter zowel door Acato als de ouders ingeschakeld. Wij wachten op de uitspraak van de Ombudsman in deze zaak.

Wederom heeft u, dit keer tijdens het debat, ons vertrouwen ernstig geschaad. In de aangenomen motie van 11 april jl. verzoekt het college ‘in overleg te gaan met partijen en betrokken ouders’. Mocht u met ons, ouders, in overleg gaan, dan zult u eerst moeten beginnen te pogen ons vertrouwen terug te winnen. Excuses voor de chaos en onnodige spanningen lijken ons op zijn plaats. Daarnaast is het rectificeren van de onjuistheden wel het minste wat u kunt doen.

Hoogachtend,

 

Namens alle ouders waarvan hun kind Acato bezoekt

Voortgang onderzoek ombudsman

NIEUWS VAN ACATO

Pameijer en MEE hebben beiden gereageerd op de gestelde vragen van de gemeentelijke ombudsman. Hieruit blijkt dat zij niet op de hoogte waren van het versturen van de brief van de gemeente en niet zijn meegenomen. De ombudsman concludeert dat er inderdaad geen duidelijk plan is om een veilige ‘overname’ / sluiting te garanderen.  Naar aanleiding daarvan heeft de ombudsman de gemeente een aanvullende vraag gesteld. Lees de brieven voor een duidelijk beeld. 

Antwoord van Pameijer
Antwoord van MEE
Aanvullende vraag van de ombudsman aan de Gemeente Rotterdam

NIEUWS VAN ACATO DE KOEPEL

Onderzoek door de Ombudsman

Naar aanleiding van een  klacht van Stichting Bloemfleur betreffend de gedragingen van de Wethouder en haar ambtelijke ondersteuning, heeft de gemeentelijke ombudsman besloten direct een onderzoek in te stellen. De aanleiding van de klacht was de mededeling van de gemeente Rotterdam dat wij per 1 mei 2019 stop worden gezet. 

Vind hier de communicatie:
Brief van de Ombudsman aan Stichting Bloemfleur
Brief van de Ombudsman aan de Gemeente Rotterdam

Ouders doen hun verhaal

ACATO IN DE MEDIA

Twee moeders hebben op 3 april 2019 de gemeente Rotterdam toegesproken tijdens de Commissie vergadering van Zorg, Onderwijs, Cultuur en Sport. Aanleiding hiervoor was het opzeggen van het vertrouwen door de gemeente Rotterdam in Stichting Bloemfleur aangaande lokatie De Koepel. 
De insprake van deze twee moeders en de reacties van de commissie kun je hier terugkijken. 

NIEUWS VAN ACATO DE KOEPEL

Gemeente zegt het vertrouwen op

Gisteren bereikte ons en ouders bijna tegelijkertijd het nieuws dat de gemeente wil dat Pameijer en MEE locatie De Koepel inclusief die leerlingen gaan overnemen na de meivakantie.

We zijn verbaasd over de gang van zaken en zijn verdrietig dat kinderen die geen plek hadden in het onderwijs en jeugdzorg en bij ons wel tot leren kwamen op deze termijn en op deze manier met ongewilde veranderingen moeten dealen.

Als er echt partijen zijn die kunnen bieden wat wij bieden werken we natuurlijk mee aan een goede en geleidelijke overdracht. Maar dat is dit niet. Acato is niet de plek. Acato wordt gemaakt door de begeleiders, de leerlingen, de dynamiek.. Die vervang je niet in een vakantie.

Wij herkennen ons niet in het door de wethouder geschetste beeld en hebben de hulp van de ombudsman ingeschakeld. We zitten begin volgende week bij de wethouder.

Volg hier de brief wisseling. De brieven zijn te bekijken als pdf.

10 maart, Brief van Acato naar Mw. Bokhove

26 maart, Brief aan het bestuur van Stichting Bloemfleur, Directie Acato
26 maart, Bijlage voor de ouders
26 maart, Bijlage voor Acato

27 maart, Brief naar de ombudsman
27 maart, Afspraken gemeente en resultaten
27 maart, Bijlage Antwoord VOG’s

 

NIEUWS UIT DE KLAS

HOE NU VERDER?

November 2017 meldde de eerste leerplichtige leerling zich bij Acato. In overleg met de gemeente gaven wij deze leerling een plek. Er kwamen meer leerlingen. Ze voelden zich fijn. Ze kregen les, maakten huiswerk, en bovenal: ze mochten weer ergens zijn. Na een periode van thuiszitten bood Acato ze een passende plek. De Gemeente faciliteerde door middel van PGB’s. In het voorjaar bepaalde de wethouder dat de PGB’s hier niet meer voor gebruikt mogen worden.
 
Afgelopen zomer werden er daarom nieuwe afspraken gemaakt: De gemeente en de scholen zouden samen voor de leerplichtige leerlingen gaan betalen die Acato bezoeken.
 
Nu; 2 december, krijgen de leerlingen al twee maanden begeleiding en lessen bij Acato, maar zijn er nog steeds geen constructieve afspraken tussen gemeente, school en Acato. Acato staat op omvallen – ouders, docenten en betrokkenen maken zich zorgen. Wat moet er gebeuren om deze jongeren een veilige en stabiele plek te bieden?
 

We breiden uit!

NIEUWS UIT DE KLAS

Groot nieuws. Acato breidt uit. 

We starten die schooljaar niet op één, maar op twee locaties! De tweede locatie bevindt zich op de Goudse Rijweg 248 en is op loopafstand van de eerste locatie. Op dit moment zijn we de locatie aan het inrichten, maar vanaf begin september kunnen we de leerlingen op onze wachtlijst een plekje aanbieden én hebben we plek voor meer leerlingen en 18+ ers. 

Heb je/ heeft u zin om een kijkje te nemen, een handje te helpen, of heb je nog meubilair, schoolmateriaal, huishoudelijk materiaal waarvan je denkt dat we het kunnen gebruiken – wij houden ons aanbevolen!